Social service mv.

Høringssvar – udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service mv. (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger).

Ved en mail af 15. november 2018 har Børne- og Socialministeriet anmodet om Det Kriminalpræventive Råds (DKR) eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet. 

DKR anerkender behovet for at præcisere magtanvendelsesreglerne på botilbudsområder idet arbejdsgruppens serviceeftersyn dels pegede på, at det fremstår uklart for personalet disse steder, hvad de må gøre som led i varetagelsen af den almindelige omsorg, og hvornår der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten.

Det er dog væsentligt at sikre, at magtanvendelse, som hurtigt kan opfattes som et overgreb for den person, det går ud over, generelt er en sidste udvej i det pædagogiske arbejde, og man i udarbejdelsen af fx de nævnte husregler søger for dette. Derudover opfordrer Rådet til at man tænker uddannelse af personale i de nye regler ind, når loven skal implementeres.

Den 11. december 2018.

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef