Øget beskyttelse af vidner

Høringssvar om ændring af retsplejeloven i forhold til øget beskyttelse af vidner.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 21. december 2017.

Det Kriminalpræventive Råds mission er at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

Det er Det Kriminalpræventive Råd opfattelse at det er helt afgørende for retssystemet, at vidner til forbrydelser trygt kan afgive forklaring til politiet og retten. Det Kriminalpræventive Råd støtter derfor regeringens lovforslag om at forbedre samt tydeliggøre mulighederne for at anvende foranstaltninger, som kan øge vidners tryghed, når det skønnes nødvendigt for at opnå en sandfærdig forklaring af vidnet eller parten.

Selvom dele af indholdet af lovforslaget må anses som undtagelser til de almindelige retssikkerhedsprincipper, så er det Det Kriminalpræventive Råds opfattelse, at Justitsministeriet har fundet den rette balance mellem mulige foranstaltninger, som kan øge vidners tryghed, uden at rets-sikkerheden for den tiltalte bliver væsentlig reduceret. Det Kriminal-præventive Råd støtter eksempelvis, at fængselsbetjente, som skal vidne, kun behøver at oplyse fornavn, tjenestested og medarbejdernummer og ikke som i dag fulde navn og bopælsadresse, idet forsvaret fortsat vil kunne få adgang til disse oplysninger forudsat, at det har betydning for tiltaltes forsvar.

Den 18. januar 2018

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef