Indsattes adgang til fællesskab

Høringssvar om indsattes adgang til fællesskab mv. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen).

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Justitsministeriets anmodning pr. e-mail den 8. juni 2018.

DKR arbejder for at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

Indsattes sociale samvær med andre under afsoning spiller en afgørende rolle for de indsattes mentale helbred. Det er veldokumenteret, at isolation kan påvirke helbredet. Relationer har betydning for miljøet i institutionerne. Begge dele spiller på længere sigt ind på sikkerheden i institutionerne.

Endelig har sociale kompetencer betydning, når de indsatte engang skal tilbage til samfundet.

DKR skal anbefale, at indskrænkning af fællesskab begrænses mest muligt.

Den 21. juni 2018

Med venlig hilsen


Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef