Hvidvask

Høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af straffeloven.

Hermed Det Kriminalpræventive Råds høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 15. december 2017.

Det Kriminalpræventive Råds mission er at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet, hvorfor rådet kan støtte lovforslaget om at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask. 

Det Kriminalpræventiv Råd finder det positivt, at lovforslaget tydeliggør, at hvidvask er ulovligt samt kriminaliserer handlinger, som har det centrale formål at skjule den ulovlige oprindelse af et kriminelt udbytte (selvhvidvask). 

Rådet skal dog henvise til Justitsministeriets Forskningskontors rapport fra 2011 om Kartelsager, økonomisk kriminalitet og generalprævention, hvoraf det fremgår, at det empirisk grundlag vedrørende den generalpræventiv effekt af straffens strenghed i forhold til økonomisk kriminalitet er meget lav, men at der er et vist belæg for, at en øgning af opdagelsesrisikoen har en generalpræventiv effekt.

Det Kriminalpræventive Råd skal derfor anbefale er der fortsat er fokus på efterforskning og retsforfølgning af denne type af kriminalitet.  

Den 15. januar 2018

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef