Input til regeringens reform

Regeringens udspil 'Alle handlinger har konsekvenser' præsenterer en række virksomme tiltag, men har samtidig væsentlige mangler i forhold til at forebygge, at unge begår kriminalitet. DKR har samlet en række anbefalinger til de videre forhandlinger.

DKR's anbefalinger bygger på drøftelser blandt medlemmerne af DKR, der tilsammen repræsenterer viden om forskning og praksis på det kriminalpræventive felt. Vi håber, at hovedbudskaberne og det samlede notat kan danne udgangspunkt for en række mere indgående drøftelser om mulighederne i de forskellige tiltag.

Anbefalinger til reformen

1.   Vi skal gøre det ordentligt: Genoprettende effekt kræver genoprettende praksis

 • Der skal etableres en obligatorisk uddannelse for dommere, politi, mæglere og koordinatorer
 • Der skal inddrages relevante fagpersoner, herunder en børnesagkyndig og en repræsentant fra den ansvarlige kommune
 • Tidsfristen på fire uger til forberedelse af processen er ikke nok. Den skal enten udvides, eller munde ud i, at der afsættes tid til en efterfølgende proces for arbejdet med den unge via genoprettende retfærdighed
 • Ungdomskriminalitetsnævnet skal evalueres grundigt.

2.   Vi skal forhindre tilbagefald: Når de unge udsluses fra sikrede institutioner

 • Der skal følges op på, om unge i udslusning fra sikrede institutioner begår kriminalitet igen. Det skal ske i samarbejde med den nyetablerede ungekriminalforsorg
 • Der skal iværksættes bedre opbyggende tiltag, fx i form af mere uddannelse af personale og udvikling af socialpædagogiske metoder.

3. Vi skal bruge en fast – men støttende - hånd: Flere unge- og forældrepålæg

 • Vi skal ansvarliggøre og inddrage den unge og forældrene i planen for, hvordan et pålæg og en eventuel sanktion udføres
 • Vi skal sikre, at der er ressourcer til at understøtte indsatsen
 • Vi skal afskaffe muligheden for at iværksætte økonomiske sanktioner over for hårdt ramte familier.

4.   Vi skal vide, om det virker: En ny fælles ramme for SSP-samarbejdet

 • En ny SSP-uddannelse skal inddrage hele SSP-samarbejdet (socialforvaltning, skole og politi)
 • SSP-samarbejdet skal evalueres, så indsatsen kan styrkes
 • Der skal afsættes en reserve på Finansloven, så forankringen af de nye forebyggelsesenheder i landets politikredse sikres
 • Der bør etableres en obligatorisk uddannelse om forebyggelse for politiet i forebyggelsesenhederne
 • Der skal iværksættes et styrket fokus på opbygning og forebyggelse i sundhedsplejen
 • Der skal iværksættes målrettet brug af forældrekurser
 • Der skal iværksættes en undersøgelse af omfang og forklaringer på hvorfor, der er forskel på underretninger fra henholdsvis folkeskoler og fri- og privatskoler.

5.   Vi skal være vedholdende: Reformen mangler initiativer, der sikrer tidlig forebyggelse.

 • Vi skal italesætte det lange seje træk som det vigtigste i tidlig forebyggelse
 • Vi skal sikre, at almenområdet har ressourcer til at løfte opgaven med at give børn og unge robuste fællesskaber og en god skolegang.

DKR stiller sig til rådighed med viden, som kan bruges i forhandlingerne og i den efterfølgende implementering og udformning af vejledninger.