Ungesamråd

Når unge mennesker straffes er det afgørende, at man også forsøger at forebygge tilbagefald til kriminalitet. Det er et af formålene med Ungesamrådenes arbejde.

Et effektivt samråd sikrer, at myndighederne samarbejder om, at unge modtager relevante sanktioner ved domstolene. Samrådet vedrørende unge kriminelle er et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, der afgiver koordineret indstilling til retten og anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til unge, der er sigtet for alvorlig kriminalitet.

Det overordnede formål er at mindske fremtidig kriminalitet. Grundidéen i samrådets arbejde er, at sagsbehandlingen i mange tilfælde kan have gavn af, at det kriminalretlige system og det sociale system i fællesskab anbefaler, hvilke sanktioner og hvilken indsats der er behov for. Domstolene får hermed mulighed for at idømme den unge en sanktion, der i videst muligt omfang sigter mod, at den unge ikke begår kriminalitet igen.

Erfaringerne fra samråd viser, at et tværsektorielt samråd er i stand til at effektivisere det forebyggende arbejde. Forudsætningen er, at samrådet er kompetent og beslutningsdygtigt og sammensat af retlige og sociale instanser.

Hvilke sager?

Der kan være tale om sager, hvor de sociale myndigheder iværksætter foranstaltninger efter serviceloven og sager, hvor kriminalforsorgen vurderer, at en ubetinget frihedsstraf skal søges afsonet i socialt regi efter straffuldbyrdelseslovens §78 (alternativ afsoning). Andre eksempler er de tilfælde, hvor anklagemyndigheden anmoder om egnethedsvurdering i forhold til ungdomssanktion.

Deltagere

Deltagere i samrådet afhænger af den lokale organisering, men kan være repræsentanter for kommune, kriminalforsorgen, region eller politi.